Ochrana osobních údajů

S ohledem na zákon o ochraně osobních údajů a na čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (GDPR) informujeme o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s návštěvou webových stránek www.pilnackovatovarna.cz.

Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost Josef Pilnáček s.r.o. se sídlem Suchý vršek 2106, 158 00 Praha 5, IČ: 24160211, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 184208 (dále jen „správce“).

V případě dotazů, podnětů či při uplatnění svých práv využijte e-mailové adresy info@josefpilnacek.cz nebo nás kontaktujte písemně na adrese správce.


Důvody zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v případech, kdy k tomu máme legitimní důvody a jednoznačné zákonné oprávnění, a pouze v rozsahu nutném pro splnění účelu, za nímž jste nám je poskytli. V obvyklých případech půjde o zpracování osobních údajů, které:

- je nutné k plnění uzavřené smlouvy nebo pro její uzavření;
- probíhá na základě našeho oprávněného zájmu;
- se děje na základě souhlasu, který jste nám udělili; nebo
- je vyžadováno pro splnění naší zákonné povinnosti (ve výjimečných případech).


Kdo má přístup k osobním údajům?

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme převážně sami. V nezbytně nutné míře se na zpracování podílejí též zpracovatelé jako poskytovatelé účetních a IT služeb včetně dodavatelů zajišťující chod webových stránek, a to na základě smlouvy o zpracování osobních údajů. V případě zpracování pro marketingové účely předáváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu též subjektům, které nám marketingové služby poskytují.


Zpracování protokolových souborů

V rámci přístupu na webové stránky www.pilnackovatovarna.cz jsou zpracovávány protokolové soubory o přístupu k těmto webovým stránkám, a to za účelem ochrany svých oprávněných zájmů spočívajících v zajištění ochrany webových stránek a zlepšení jejich fungování.

Zpracování těchto protokolových souborů bude provádět společnost Josef Pilnáček s.r.o. sama, anebo tímto pověří třetí osobu. Společnost Josef Pilnáček s.r.o. zpracovává následující údaje, které mohou (ale nemusí) zahrnovat osobní údaje návštěvníka webové stránky:

- webová stránka, z níž návštěvník webovou stránku společnosti Josef Pilnáček s.r.o. navštívil;
- IP adresa;
- datum přístupu a doba přístupu;
- kód odpovědi http;
- přenášené skupiny dat;
- údaj o prohlížeči a operačním systému počítače návštěvníka webové stránky.


Zpracování osobních údajů v souvislostí s vyřizováním podnětů, dotazů a reklamací

Pro zodpovězení dotazů, vyřízení požadavků a reklamací adresovaných společnosti Josef Pilnáček s.r.o. bude správce zpracovávat osobní údaje poskytnuté osobou, která dotaz či požadavek vznesla.

Prostřednictvím webového formuláře zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa.

Takto poskytnuté osobní údaje bude společnost Josef Pilnáček s.r.o. zpracovávat pouze v nezbytném (poskytnutém) rozsahu. Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje uloženy, je 1 rok, nevznikne-li potřeba zpracovávat osobní údaje pro jiný účel (například pro ochranu práv a právem chráněných zájmů společnosti Josef Pilnáček s.r.o.).

Uvedení těchto osobních údajů z Vaší strany je zcela dobrovolné, jelikož bez jejich znalosti bychom nebyli schopni dotaz či požadavek vyřídit. Zpracování údajů probíhá na základě našeho oprávněného zájmu. 


Použití souborů cookie a analýza webových stránek

Za účelem zlepšení fungování svých webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace marketingových aktivit používá společnost Josef Pilnáček s.r.o. na svých webových stránkách cookie soubory. Cookie soubory jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče lokálně v počítači, pomocí něhož je webová stránka zobrazena.
Cookie soubory neslouží k a ani neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky. 
V případě, že návštěvník webové stránky nesouhlasí se  shromažďováním cookie souborů, může zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče.


Google Analytics a Google Adwords

K analýze webových stránek pomocí cookie souborů používá společnost Josef Pilnáček s.r.o. službu Google Analytics. V důsledku anonymizace IP-adres, která je na webových stránkách společnosti Josef Pilnáček s.r.o. nastavena, dochází před přenosem dat ze strany Google ke zkrácení IP-adresy.

Google nebude přenesená data, vč. zkrácené IP-adresy, spojovat s jinými daty. Prohlášení Google o ochraně osobních údajů je k nahlédnutí zde.

V rámci služby Google Analytics využívá společnost Josef Pilnáček s.r.o. i související reklamní funkce poskytované Google, jako jsou přehledy zobrazení v reklamní síti Google či zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů (tzv. remarketing), vč. služby Google AdWords sloužící k personalizaci reklamy a zlepšení zacílení reklamy a tzv. remarketingu. Díky tomu pak může návštěvníkům svých webových stránek nabídnout reklamní obsah, který pro ně bude co možná nejzajímavější.

Personalizaci reklamy může návštěvník webových stránek společnosti Josef Pilnáček s.r.o. vypnout či upravit prostřednictvím svého účtu Google, a to pomocí odkazu dostupného zde.


Další práva spojená s ochranou osobních údajů

Při zpracování osobních údajů nedochází k rozhodování založeném výhradně na automatizovaném zpracování, které by mělo právní účinky nebo by se jinak významně dotýkalo subjektů údajů, jejichž osobní údaje společnost Josef Pilnáček s.r.o. zpracovává dle tohoto prohlášení o zpracování osobních údajů.

Subjektům údajů, jejichž osobní údaje společnost Josef Pilnáček s.r.o. zpracovává, náležejí při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy následující práva spojená se zpracováním jejich osobních údajů:

- právo na přístup k osobním údajům spočívající v právu obdržet bezplatně na základě žádosti informace o tom, které jejich osobní údaje společnost Josef Pilnáček s.r.o. zpracovává;
- právo na opravu jejich zpracovávaných osobních údajů;
- právo na výmaz jejich zpracovávaných osobních údajů;
- právo na omezení zpracování jejich osobních údajů;
- právo na přenositelnost osobních údajů;
- právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je souhlas právním základem pro příslušné zpracování osobních údajů (tj. pro zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení).

Subjekty údajů, jejichž osobní údaje společnost Josef Pilnáček s.r.o. zpracovává, mají dále, při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy, právo vznést námitku proti zpracování jejich osobních údajů, pokud právním základem zpracování jsou oprávněné zájmy společnost Josef Pilnáček s.r.o.

Výše uvedená práva, stejně jako stížnosti, mohou subjekty údajů, jejichž osobní údaje společnost Josef Pilnáček s.r.o. zpracovává, uplatnit písemně či e-mailem u správce osobních údajů.

Uživatelé a další osoby, jejichž osobní údaje společnost Josef Pilnáček s.r.o. zpracovává, se také mohou se svojí stížností obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, web: www.uoou.cz.

 

Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné a účinné od 25.5.2018.

Kontaktujte nás

Odběr novinek